Šeškinės seniūnaičiai

SENIŪNAIČIO STATUSAS

Seniūnaitis– gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis šio įstatymo nustatytas teises ir pareigas. Sueiga– seniūnaičių susirinkimas, kuriame sprendžiami šio įstatymo nustatyti klausimai.

1.Iš gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra sudaromos seniūnaitijos. Seniūnaitijos sudaromos nepriklausomai nuo to, ar steigiamos seniūnijos, ar nesteigiamos. Seniūnaitijų sudarymo projektą tvirtina meras savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.

2. Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti šios savivaldybės tarybą, šio įstatymo ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Seniūnaitis renkamas 3 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

3. Seniūnaičio rinkimų datą, suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi, skelbia seniūnas. Jeigu seniūnijos neįsteigtos, seniūnaičio rinkimų datą skelbia savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnaičio rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų. Seniūnaičio rinkimų data, rinkimų būdas ir kita aktuali informacija apie seniūnaičio rinkimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse.

4. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

5. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

6. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

7. Seniūnaičiu negali būti renkamas tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

8. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

9. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami gyventojų susirinkime, kurį savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuoja seniūnas. Jeigu seniūnija neįsteigta, gyventojų susirinkimą organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Seniūnaitis renkamas balsuojant. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.

10. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami savivaldybės tarybos nustatyta tvarka apklausiant gyventojus. Išrinktu seniūnaičiu laikomas daugiausiai balsų per apklausą gavęs kandidatas.

11. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams netaikomas šioje dalyje nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

12. Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas, kuriame įrašomi šie duomenys:

1) seniūnaičio vardas ir pavardė;

2) savivaldybės, seniūnijos (jeigu ji yra įsteigta) ir seniūnaitijos, kurios gyventojų atstovu asmuo išrinktas, pavadinimas;

3) išrinkimo seniūnaičiu data.

13. Seniūnaičio pažymėjime turi būti seniūnaičio atvaizdas (nuotrauka). Seniūnaičio pažymėjimas turi būti pasirašytas mero. Seniūnaičio pažymėjimas nėra asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

14. Seniūnaitį atšaukia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Seniūnaičio atšaukimo tvarką nustato savivaldybės taryba.

15. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų arba negali eiti pareigų dėl ligos ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai.

Seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Šios išmokos dydį ir atsiskaitymo tvarką nustato tos savivaldybės taryba.

Daugiau skaitykite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/KOvWuQDrjs

_____________________________________________________________________________________________

Seniūnaičio teisės ir pareigos:

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

2. Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinės rizikos šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

3. Seniūnaitis prireikus teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų ir įstaigų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką.

ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SUDĖTIS

Eil.
nr.
Seniūnaitija Seniūnaitis  

Prižiūrimos gatvės

 

Kontaktai

1. Senosios Šeškinės Linas Šablinskas

(sueigos pirmininko pavaduotojas)

Anykščių g. 1, nuo 3 iki 22, 24, 25, 26, 28, 30; Ąžuolyno g. 8, 16, 28; Deltuvos g. 1, nuo 4 iki 20, 25, 26, 28, 30; Paribio g.  neporiniai numeriai nuo 1 iki 17; Siesikų g. nuo 1 iki 12, 15, 15A, nuo 21 iki 31; Upytės g. nuo 1 iki 31; Ukmergės g. 125, 134, 135, 137, 141, 142, 143, 144, 146, 150, 152, 156; Ozo g. 37; Šeškinės Sodų g., Šeškinės Sodų 1-oji g., Šeškinės Sodų 2-oji g., Šeškinės Sodų 3-ioji g. linas@businessprint.lt

865551956

2. Buivydiškių Lina Rudaitienė Buivydiškių g. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16; Laisvės pr. 47, 49, 51, 53A, 53B, 55, 55A lrudaitiene@gmail.com

861063249

3. Čiobiškio 1-oji Stasė Dagienė Laisvės pr. 61, 63, 65, 65A, 67, 69, 71, 71A, 71B, 73, 73A; Čiobiškio g. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dagienestase@gmail.com

868490670

4. Čiobiškio 2-oji Marija Salamakinienė Čiobiškio g. 13, 15; neporiniai numeriai nuo 19 iki 41, 45; Ukmergės g. poriniai numeriai nuo 224 iki 236; Šeškinės g. 59, 61; Musninkų g. 1, 5, 7, 9 m.salamakiniene@gmail.com

+37062626722

5. Musninkų Olegas Beriozovas

(sueigos sekretorius)

Musninkų g. 2, 4, 6, 8, poriniai numeriai nuo 12 iki 24; Dūkštų g. 3, 5; Šeškinės g. 63, 65, 69, 71, 73 seskinesbendruomenes@gmail.com

+37060914472

6. Paberžės Irena Papečkienė Paberžės g. 2, poriniai numeriai nuo 3 iki 33, nuo 39 iki 53, 57, 59, 61 papirena@gmail.com

+37060495130

7. Gelvonų 1-oji Vladislava Liutkevičienė Gelvonų g. poriniai numeriai nuo 26 iki 62, 68, 70; Paberžės g. 3, 5, 7, 22, 24, 26, 28, 30, 32 vladislava.liut@gmail.com

+37060471270

8. Atstovė asociacijos ,,Senoji Šeškinė” Eglė Mirončikienė Egle.mironcikiene@gmail.com
9. Atstovė asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga” Renata Miliauskienė renatautc@gmail.com

Seniūnaitijos, kurios neturi seniūnaičių:

Gelvonų 3-ioji seniūnaitija

Gelvonų g. neporiniai numeriai nuo 3 iki 33, nuo 39 iki 53, 57, 59, 61

Gelvonų 2-oji seniūnaitija

Gelvonų g. poriniai numeriai nuo 4 iki 22; Ozo g. poriniai numeriai nuo 22 iki 32; Šeškinės g. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21

Dūkštų 2-oji seniūnaitija

Ukmergės g. 186, poriniai numeriai nuo 192 iki 202, 206, 212, 214; Dūkštų g. 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28

Dūkštų 1-oji seniūnaitija

Gatvės: Šeškinės g. 75, 79; Dūkštų g. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18; Buivydiškių g. 9, 11, 13, 15; Ukmergės g. 208, 210, 216

Gyventojai, kurių gatvės patenka į sąrašą kur near išrinktas seniūnaitis kreipiasi į sueigą nurodytais kontaktais su visais prašymais, kurie bus svarstomi sueigos metu kolegialiai.

Jeigu gyvenate gatvėje, kurios patenka į seniūnaičio prižiūrimos gatvės sąrašą, kreipkis į konkretų tos gatvės seniūnaitį nurodytais kontaktais.

____________________________________________________________________________________________

SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

1. Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje. Sueigoje seniūnaičiai aptaria ir priima sprendimus ir dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto, ir dėl šio plano įgyvendinimo ataskaitos. Tais atvejais, kai seniūnijos nesteigiamos, meras savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius, nustato, kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičiai sudaro seniūnaičių sueigą.

2. Seniūnaičių sueigos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

3. Savivaldybė neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigai organizuoti. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Seniūnaičių sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė tos seniūnijos seniūnaičių. Sueigai pirmininkauja sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.

4. Seniūnaičių sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

5. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas. Seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi sueigos protokole.

6. Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkama savivaldybės institucija privalo reglamento nustatyta tvarka juos įvertinti. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame tarybos posėdyje; jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktorius kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

7. Sprendžiant klausimus, susijusius suseniūnijos aptarnaujamos teritorijosgyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu ir su kitais visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais, organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja tos seniūnijos seniūnaičiai ir tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų skaičius, jų delegavimo į išplėstines seniūnaičių sueigas ir prireikus jų rotavimo ar atšaukimo tvarka, taip pat išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimo, sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo tvarka nustatoma savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamuose seniūnaičių sueigos nuostatuose. Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes, išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

Protokolai: