Šeškinės seniūnija

ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS FUNKCIJOS

Seniūnija:

1) tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

2) registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą.

Seniūnija seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka ir mastu:

1) dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pati teikia šias paslaugas;

2) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

3) dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

4) dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

5) dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6) dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;

7) renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

8) dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

9) dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

10) dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

11) teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

13) dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

14) dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS

– tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis;
– parengti ir išduoti seniūnijos gyventojams pažymas apie deklaruojamą gyvenamąją vietą;
– išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;
– įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti notarinius veiksmus;
– išduoti charakteristikas dėl ginklo įsigijimo (laikymo) bei II laipsnio valstybinės pensijos suteikimo.

ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS FUNKCIJOS, NEĮTRAUKTOS Į PAREIGYBIŲ APRAŠYMĄ

– teikti siūlymus Savivaldybės administracijai dėl šaligatvių, atskirų aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto, viešųjų paslaugų gyventojams teikimo;
– sudaryti sąlygas gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant Vilniaus miesto tarybos sprendimų projektus aktualiais gyventojams klausimais;
– šaukti gyventojų sueigas;
– organizuoti gyventojų susitikimus su LR Seimo nariais, Savivaldybės tarybos nariais, Savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais ir pareigūnais;
– rengti gyventojų apklausas, apibendrintas pastabas ir siūlymus teikti Savivaldybės administracijos direktoriui;
– padėti organizuoti Europos Parlamento, LR Prezidento, LR Seimo, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
– konsultuoti ir informuoti gyventojus, juridinius asmenis apie Savivaldybės bei valstybės institucijų priimtus sprendimus, jų vykdymo tvarką;
– priimti ir pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų, įmonių, įstaigų prašymus, skundus, siūlymus.

SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA
Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val.
Penktadieniais 7.30-15.15 val.
Pietūs 11.30-12.15 val.
Ukmergės g. 220, 4 aukštas, LT-07157 Vilnius
Faksas 265 8946 , el. p. 
Seniūnijoje gyvenamosios vietos deklaravimas atliekamas Vyr. specialistės Milda Juškevičienė milda.juskeviciene@vilnius.lt, tel. (8 5) 265 8942

Prašymai pažymoms apie deklaruotą gyvenamąją vietą priimami ir pažymos išduodamos seniūnijos darbo laiku, pažymų parengimo terminas – iki 3 darbo dienų.
Informacija apie GVD teikiama tel. 265 8942.

____________________________________________________________________________________________

ŠEŠKINĖS SENIŪNAS

Seniūnas:

1) Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

2) teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;

3) savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

4) šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

5) teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

6) ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui, o seniūnas – biudžetinės įstaigos vadovas – ir savivaldybės tarybai;

7) dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

8) seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą.

Šeškinės seniūnas Svajūnas Poškus – el.p. svajunas.poskus@vilnius.lt, tel. (8 5) 265 8941, 2 kab.

Šeškinės seniūnijos 2016 m. veiklos ataskaita – Seniūnijos veiklos ataskaita už 2016 m.

Šeškinės seniūnijos 2017 m. veiklos ataskaita – Šeškinės seniūnijos ataskaita 2017

_____________________________________________________________________________________________

ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS DARBUOTOJA APLINKOS TVARKYMUI

Funkcijos:

1. prižiūri, kaip Seniūnijos teritorijoje įmonės, įstaigos ir organizacijos (neatsižvelgiant į nuosavybės formą), daugiabučių gyvenamųjų namų, garažų ir sodų bendrijos bei individualių gyvenamųjų namų savininkai laikosi Tvarkymo ir švaros taisyklių, Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių, Vilniaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių reikalavimų, informaciją apie pažeidimus perduodamas atitinkamiems Savivaldybės administracijos padaliniams;
2. nustačius atliekų sąvartynus, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, teikia informaciją seniūnui ir atsakingiems Savivaldybės administracijos padaliniams, dalyvauja organizuojant atliekų tvarkymą;
3. kartu su Seniūnija, mokyklomis, įmonėmis, organizacijomis ir bendruomenėmis organizuoja, koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas, akcijas, dalyvauja Seniūnijai organizuojant aplinkos gerinimo iniciatyvas, bendruomeninius renginius ir pan.;
4. bendrauja su gyventojais atliekų tvarkymo klausimais, reguliariai kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę, informuoja seniūną ir Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą apie nustatytus trūkumus;
5. atlieka Seniūnijos teritorijoje esančių sporto, vaikų žaidimo, šunų vedžiojimo aikštelių, suoliukų ir kitų kiemo įrenginių, šiukšliadėžių, konteinerių aikštelių, laiptų, šaligatvių, įvažiavimų į kiemus ir kiemų dangos būklės apžiūrą, sudaro sąrašus ir teikia pasiūlymus seniūnui dėl remonto darbų atlikimo, informaciją perduoda atitinkamiems Savivaldybės administracijos padaliniams;
6. pastebėjęs sugadintus, vandalų suniokotus paminklus, atminimo ženklus, atminimo lentas, gatvių pavadinimų ir pastatų numerių lentelių poreikį ar netinkamą jų būklę (surūdiję, nepritvirtinti), apšvietimo stulpus, gatvių ženklus, pėsčiųjų ar transportinius atitvarus ir pan. informaciją perduoda atitinkamiems Savivaldybės administracijos padaliniams;
7. nustato teritorijas, kuriose paplitę Sosnovskio barščiai ir įpareigoja jų valdytojus užtikrinti reguliarų jų naikinimą;
8. periodiškai tikrina, kaip vykdomi bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių šaligatvių valymo ir priežiūros darbai, surašo patikrinimo aktus, su kuriais supažindina seniūną, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus atsakingą specialistą ir paslaugas teikiančių įmonių atsakingus darbuotojus ir apie pastebėtus trūkumus nedelsiant informuoja seniūną ir darbus atliekančių įmonių atsakingus darbuotojus;
9. konsultuoja gyventojus dėl medžių kirtimo ir genėjimo leidimų išdavimo tvarkos, bei želdynų formavimo klausimais, renka ir teikia informaciją Seniūnui ir Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjui apie avarinę medžių būklę, audrų padarinius želdynams, želdinių kirtimo ir genėjimo poreikį;
10. nedelsiant informuoja seniūną, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorių ir/ar Miesto plėtros departamento direktorių, jei Seniūnijos teritorijoje atsiranda galimi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyti pažeidimai (infrastruktūros ardymas, neleistinos statybos, teritorijų pažeidimai, apleisti ir keliantys pavojų statiniai ir pan.);
11. organizuoja ir koordinuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, prižiūri darbų vykdytojus, užtikrina saugos ir sveikatos darbe norminių aktų reikalavimų laikymąsi;
12. dalyvauja Seniūnijai organizuojant smulkius infrastruktūros atnaujinimo darbus, kontroliuoja atliekamus darbus (teikiamas paslaugas), apie trūkumus informuoja seniūną;
13. dalyvauja organizuojant gyventojų ir seniūnaičių sueigas, kaupia, vertina ir bendrina gyventojų ir seniūnaičių sueigose pateiktą teritorijų tvarkymo, atnaujinimo ir kitą informaciją, teikia informaciją sueigų metu pagal savo kompetenciją;
14. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pasiūlymus, teikia atsakymus pareiškėjams, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;
15. bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriumi, prižiūri prekybą ir viešųjų paslaugų teikimą viešosiose vietose ir turgavietėse;
16. žodžiu arba raštu įspėja pažeidėjus, esant grubiems arba pasikartojantiems pažeidimams arba neturint galimybių nustatyti pažeidėją visą turimą informaciją perduoda seniūnui ir Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamentui;
17. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio seniūno ir Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavedimus;
18. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, seniūno pavedimu pavaduoja kitą Seniūnijos darbuotoją, jo nesant.

Šeškinės darbuotoja aplinkos tvarkymui Zita Lukšienė – el.p. zita.luksiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 265 8943

Socialinės paramos centro
Šeškinės filialas priima adresu Šeškinės g. 28
Socialinio darbo skyrius (1 kab.),
gyventojus priima:
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.
Trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.
Pietų pertrauka 11.30-12.15 val. tel. (8 5) 241 7813, 8 670 17531;

Daugiau informacijos skaitykite: http://www.vilnius.lt/index.php?2454590187