Šeškinės bendruomenių sąjunga

Šeškinės bendruomenių sąjunga yra nepriklausoma, nepolitinė, vietinė, demokratijos prinicipu veikianti nevyriausybinė bendruomeninė organizacija. Trumpinys – ŠBS

Mūsų tikslai:

 • tapti stipria, vieša organizacija, kuri veiktų pritraukdama visuomenę ir nevyriausybines organizacijas, viešąsias įstaigas, kitus juridinius asmenius, įsikūrusius Šeškinės seniūnijos teritorijoje;
 • atstovauti visuomenės, vietos bendruomenių ir jaunimo interesus, visose savivaldybėse ir valstybėse institucijose;
 • atstovauti ir ginti vietos bendruomenių ir jaunimo interesus demokratinėje visuomenėje;
 • vystyti demokratiją vietos bendruomenių ir jaunimo tarpe. Demonstruoti ne valdžios galią, o vystyti santykius tarp žmonių, kad vietos bendruomenių ir jaunimo iniciatyvomis būtų optimaliai sprendžiamos problemos;
 • skatinti Narių socialinį ir pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, dalyvavimą savivaldoje;
 • siekti tenkinti svarbiausius bendruomenių socialinius, kultūrinius, ūkinius, sportinius poreikius;
 • skatinti domėjimąsi savo rajono ir miesto istorija;
 • tirti bendruomenių poreikius;
 • kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
 • teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenių Nariams;
 • padėti bendruomenės nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais;
 • bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis rajone, mieste ir kituose miestuose.

Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius ŠBS:

 • suteikia galimybę vietos bendruomenėms dalyvauti sprendžiant visai visuomenei rūpimus aktualius klausimus bei esamas problemas;
 • suteikia praktiką bei patirtį, kuri bus naudinga ateityje įvairiais gyvenimo atvejais;
 • suteikia galimybes pagal įvairias narių tapatybes dalyvauti tose veiklose, kurios atitiks jų nuostatus bei interesus.

Veiklos sritys ir rūšys:

 • projektai susieti su vietos bendruomenių įtraukimu į socialinį gyvenimą;
 • akcijos, susijusios su vietos bendruomenių skatinimu būti pilietiškesniais ir atitinkančios organizacijos vertybes;
 • renginiai, susiję su vietos bendruomenių problemomis;
 • konferencijos atitinkančios organizacijos tikslus ir idėjas;
 • dalyvauti kitose veiklose, kurios atitinka bendruomenės tikslus ir neprieštarauja šiems Įstatams, kitiems galiojantiems teisės aktams.

KAS GALI TAPTI NARIAIS?

 1. ŠBS nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, nuolat gyvenantys ar dirbantys Vilniaus miesto Šeškinės seniūnijoje ar kitaip su ja susiję, pateikę Tarybai prašymą stoti į ŠBS, pripažįstantys ŠBS vertybines nuostatas ir įsipareigojantys laikytis šių Įstatų.
 2. Stojantysis į ŠBS perduoda prašymą Tarybai.
 3. Narystė ŠBS sustabdoma arba nutraukiama Nariui pažeidus šiuos Įstatus arba nesumokėjus nustatyto Nario mokesčio 2 metus iš eilės.
 4. Narystė sustabdoma arba nutraukiama Tarybos nutarimu, priimtu Taryboje.
 5. Svarstomam asmeniui turi būti raštu pranešta apie jo narystės ŠBS klausimo svarstymą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Jei asmuo buvo tinkamai informuotas, tačiau į svarstymą neatvyko, klausimas sprendžiamas ir nutarimas priimamas jam nedalyvaujant.
 6. ŠBS nariai gali bet kada išstoti iš ŠBS. Šį Nario prašymą, kuris pateikiamas raštu, tenkina Taryba.

NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime;
 2. Rinkti ir būti išrinktam į visus ŠBS valdymo ir kontrolės organus;
 3. Išsikelti arba iškelti kito Nario kandidatūrą į Pirmininkus paskutiniame iki Visuotinio narių susirinkimo Tarybos posėdyje;
 4. Kreiptis su pareiškimais, pasiūlymais, nusiskundimais ŠBS veiklos klausimais į bet kurį ŠBS valdymo bei kontrolės organą ir gauti atsakymą per tris savaites raštu. Kreipimasis turi būti parašytas raštu;
 5. Susipažinti su dokumentais ir kita informacija apie ŠBS veiklą raštišku prašymu, kuris išnagrinėjamas per dvi darbo dienas.
 6. Dalyvauti kitų visuomeninių organizacijų, asociacijų, viešųjų įstaigų bei judėjimų, kurių siekiai bei principai neprieštarauja ŠBS vertybėms ir įstatams, veikloje;
 7. Susipažinti su ŠBS dokumentais ir kita informacija apie ŠBS veiklą;
 8. Dalyvauti ŠBS organizuojamuose projektuose, programuose ir projektuose;
 9. Naudotis ŠBS pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant;
 10. Pateikti Tarybai savo idėjas ir jas įgyvendinti joms pritarus.
 11. Laikytis įstatų;
 12. Padėti įgyvendinti ŠBS tikslus;
 13. Sumokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatytą metinį Nario mokestį Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka ir terminais;
 14. Dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime;
 15. Laikytis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI

Visuotinis narių susirinkimas – ŠBS organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.
ŠBS sudaromi valdymo ir kontrolės organai:
1. kolegialus valdymo organas – Taryba;
2. vienasmenis valdymo organas – Pirmininkas;
3. kolegialus kontrolės organas – Revizorius.
Visuotinio narių susirinkimo arba Pirmininko sprendimu gali būti sudaromi ir kiti organai. ŠBS skyriai yra struktūriniai ŠBS padaliniai, steigiami, kai yra ne mažiau nei 5 nariai.  Skyriai steigiami Tarybos sprendimu.  ŠBS skyriai savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais bei atskiru reglamentu, kuriame nurodyti Skyriaus valdymo struktūra bei veikla.

Nario metinis mokestis – 10 eur. (suaugusiems), 5 eur. (senjorams, moksleiviams, studentams). Asmenys, neturintys galimybės sumokėti nario mokesčio dėl savo finansinės padėties, gali rašyti pirmininkui prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio.

Šeškinės bendruomenių sąjunga yra akredituota organizacija, kuriai suteikta teisė priimti savanorius. Akreditaciją suteikė Jaunimo reikalų departamentas 2017 m. gruodžio 29 d. Nr. 2017-12-29/15