Projektai

2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“ įgyvendinimą projektą ,,Šeškinės bendruomenės veiklos ir gebėjimų stiprinimas“.
Projekto partneriai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vilniaus miesto savivaldybė, Šeškinės išplėstinė seniūnaičių sueiga.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2017-10-20 iki 2017-12-31

  1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1.1. Pareiškėjo pavadinimas

 

Asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“
1.2. Pareiškėjo teisinė forma

 

Asociacija
1.3. Juridinio asmens kodas

 

304259117
1.4. Įregistravimo  Juridinių asmenų registre data

 

2016-05-23
1.5. Narių skaičius

 

56
1.6. Pareiškėjo vadovas / įgaliotas asmuo

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

Olegas Beriozovas, tel. 860914472, el.p. o.beriozovas@gmail.com
1.7. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

Olegas Beriozovas, tel. 860914472, el.p. o.beriozovas@gmail.com
1.8. Organizacijos patirtis įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto (išvardinti per pastaruosius trejus metus vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir vykdymo metus) 2017 m. Vilniaus miesto savivaldybė finansavimas kultūros projektų srityje ,,Bendruomenė viena šeima“ (400 Eur), projektas vykdomas. Kadangi organizacija įkurta tik 2016 m. visos inciatyvos buvo įgyvendinamos iš privačių rėmėjų.

 

  1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
2.1. Projekto pavadinimas

 

Šeškinės bendruomeninės veiklos ir gebėjimų stiprinimas
2.2. Projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais)

 

31 735 Eur
2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta

 

Nuo 2017-10-01 iki 2017-12-31, Šeškinės teritorija, Vilnius
2.4. Projekto partneriai, jų kontaktai SĮ ,,Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas ,,Verdenė“, Ukmergės g. 221, tel. (8-5) 246 80 40, VšĮ ,,Mūsų saulužė“, Želvos g. 20, tel. (8-5) 272 28 84.

 

  1. PROJEKTO APRAŠYMAS

3.1. Esamos padėties aprašymas (problemos įvardijimas, pagrindimas, siūlomi sprendimo būdai)

Šeškinės bendruomenės nariai kiekvienais metais susiduria su šiomis pagrindinėmis problemomis: didžioji dalis gyventojų negauna informacijos apie galimas veiklos galimybes Šeškinės seniūnijoje, bendruomenės nariai neturi pakankamai gebėjimų ir patirties kokybiškai suteikti visas paslaugas (tame tarpe ir kultūrines, menines, sportines saviraiškos veiklas), Šeškinės gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimo stoka.

Visos numatytos veiklos, priemonės ir paslaugos yra reikalingos, norint išspręsti esamą padėtį. Tokiu būdu bus užtikrina Šeškinės bendruomenės tradicijų, papročių, veiklų tęstinumas ir kokybiškas jų pateikimas gyventojams, taip skatinant juos aktyviai įsilieti į Šeškinės seniūnijos teritorijoje esančių bendruomenių, kolektyvų, ansamblių, nevyriausybinių organizacijų veiklas.

3.2. Projekto tikslas ir uždaviniai

Skatinti Šeškinės bendruomenės savarankiškumą tenkinant viešuosius jos poreikius, stiprinti jos narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, gebėjimus, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas kuo didesniam Šeškinės gyventojų ratui dalyvauti Šeškinės bendruomenės gyvenime.

Uždaviniai:

1.     Skatinti Šeškinės gyventojų aktyvų dalyvavimą bendruomenės veiklose;

2.     Suteikti galimybes atrasti savo meninius, sportinius, kultūrinius įgūdžius;

3.     Stiprinti bendruomenės narių gebėjimus, žinias, patirtį;

4.     Įtraukti į bendruomenės veiklas socialiai šeimos remtinus vaikus ir neįgaliuosius;

5.     Pažinti kitas Lietuvos bendruomenes, perimti jų gerąją patirtį.

3.3. Trumpas projekto aprašymas (aprašo apimtis – iki 1 lapo)

Projektas yra orientuotas į Šeškinės bendruomenės veiklos ir gebėjimų stiprinimą. Kiekviena veikla skirta įtraukti kuo daugiau gyventojų į Šeškinės bendruomenės gyvenimą. Vienos veiklos skirtos vaikams, skatinant jų meninius gebėjimus per kūrybą. Veiklų metu vaikai galės mokytis iš įvairių priemonių pasigaminti darbelius taip atskleisti savo kultūrinį potencialą ir saviraišką. Kitos priemonės skirtos Šeškinės bendruomenės nariams pasisemti gerosios patirties iš kitų Lietuvos bendruomenių taip dalinantis idėjomis ir ateityje bendradarbiaujant bendruomenių sektoriuje. Svarbu atkreipti dėmesį, jog pakankamai veiklų skirta įtraukti pačius Šeškinės gyventojus per viešus renginius, kurių metu jie patys galės susipažinti su bendruomenės veiklomis, pabandys jose sudalyvauti, skatins kitus gyventojus aktyviau įsitraukti į Šeškinės rajono gyvenimą. Projekto viešinimas suteiks galimybę pritraukti dar daugiau narių į Šeškinės bendruomenę, taip sukuriant stiprią komandą, kuri padės plėsti veiklų spektą Šeškinės teritorijoje. Visos veiklos orientuotos į Šeškinės tradicijų tęstinumą, kuris sustiprins Šeškinės gyventojų galimybes įsitraukti į Šeškinės kultūrinį, sportinį, meninį gyvenimą.

3.4. Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai, savanorių skaičius

Tikslinė projekto grupė yra bendruomenės nariai: moksleiviai, šeimos, senjorai, neįgalieji.

Projekto metu konkrečios veiklos yra orientuotos į konkrečią tikslinią grupę. Tikimasi, jog įsitrauks daugiau negu 50 savanorių, kurie toliau vykdys savanorišką veiklą Šeškinės bendruomenės savanorių klube.

3.5. Projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms

Projektas atitinka Šeškinės išplėstinės seniūnaičių sueigos nustatytus prioritetus: 24.1, 24.2., 24.3., 24.4., 24.5.

3.6. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą

Įgyvendinus projektą Šeškinės bendruomenės veikla bus dar labiau prieinama kiekvienam Šeškinės gyventojui, gyventojai žinos, jog gali aktyviai įsitraukti į bendruomenės veiklą, įgyvendinti naujas idėjas ir iniciatyvas, prisidėti prie visai bendruomenei problemų sprendimo. Projekto metu, tikimasi jog patys bendruomenės nariai įgaus naujų gebėjimų, žinių, patirties, kuri padės ateityje stiprinti Šeškinės bendruomenės veiklos kokybę, perduos žinias naujiems bendruomenėms nariams.