VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el. p. info@registrucentras.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
BALANSAS
2019-04-15 16:00:17
 
Juridinio asmens kodas:    304259117
Pavadinimas:    Šeškinės bendruomenių sąjunga
Finansinės ataskaitos laikotarpis:    nuo  2018-01-01  iki  2018-12-31
Valiuta:    EUR
 
EIL. NR. STRAIPSNIAI PASTABOS NR. ATASKATINIS LAIKOTARPIS PRAĖJĘS ATASKAITINIS LAIKOTARPIS
1
A. ILGALAIKIS TURTAS (2+6+14)
  0 0
2
I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5)
  0 0
3
1. Patentai, licencijos
     
4
2. Programinė įranga
     
5
3. Kitas nematerialusis turtas
     
6
II. MATERIALUSIS TURTAS (7+...+13)
  0 0
7
1. Žemė
     
8
2. Pastatai ir statiniai
     
9
3. Mašinos ir įrengimai
     
10
4. Transporto priemonės
     
11
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
     
12
6. Nebaigta statyba
     
13
7. Kitas materialusis turtas
     
14
III. FINANSINIS TURTAS (15+16)
  0 0
15
1. Po vienerių metų gautinos sumos
     
16
2. Kitas finansinis turtas
     
17
B. TRUMPALAIKIS TURTAS (18+22+25+29)
  443 583
18
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS (19+20+21)
  98 104
19
1. Atsargos
    104
20
2. Išankstiniai apmokėjimai
  98  
21
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
     
22
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (23+24)
  341 457
23
1. Pirkėjų įsiskolinimas
  341 457
24
2. Kitos gautinos sumos
     
25
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS (26+27+28)
  0 0
26
1. Trumpalaikės investicijos
     
27
2. Terminuoti indėliai
     
28
3. Kitas trumpalaikis turtas
     
29
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
  4 22
30
TURTAS, IŠ VISO (1+17)
  443 583
31
C. NUOSAVAS KAPITALAS (32+...+36)
  -1 452 -39
32
I. KAPITALAS
     
33
II. NELIEČIAMASIS KAPITALAS
     
34
III. PERKAINOJIMO REZERVAS
     
35
IV. KITI REZERVAI
     
36
V. VEIKLOS REZULTATAS (37+38)
  -1 452 -39
37
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
  -1 413 13
38
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas
  -39 -52
39
D. FINANSAVIMAS (40+41+44+45)
  13 104
40
1. Dotacija
     
41
2. Tiksliniai įnašai (42+43)
  13 0
42
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
  13  
43
2.2. Kiti tiksliniai įnašai
     
44
3. Nario mokesčiai
     
45
4. Kitas finansavimas
    104
46
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (47+50)
  1 882 518
47
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (48+49)
  0 0
48
1. Finansinės skolos
     
49
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
     
50
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (51+...+56)
  1 882 518
51
1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
     
52
2. Finansinės skolos
     
53
3. Skolos tiekėjams
  853 517
54
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai
     
55
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
     
56
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
  1 029 1
57
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO (31+39+46)
  443 583

2019-04-15 16:00:17