VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
BALANSAS
2017-04-04 10:10:30
 
Juridinio asmens kodas:    304259117
Pavadinimas:    Šeškinės bendruomenių sąjunga
Finansinės ataskaitos laikotarpis:    nuo  2016-05-23  iki  2016-12-31
Valiuta:    EUR
 
EIL. NR. STRAIPSNIAI PASTABOS NR. ATASKATINIS LAIKOTARPIS PRAĖJĘS ATASKAITINIS LAIKOTARPIS
1
A. ILGALAIKIS TURTAS (2+6+14)
  0 0
2
I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5)
  0 0
3
1. Patentai, licencijos
     
4
2. Programinė įranga
     
5
3. Kitas nematerialusis turtas
     
6
II. MATERIALUSIS TURTAS (7+...+13)
  0 0
7
1. Žemė
     
8
2. Pastatai ir statiniai
     
9
3. Mašinos ir įrengimai
     
10
4. Transporto priemonės
     
11
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
     
12
6. Nebaigta statyba
     
13
7. Kitas materialusis turtas
     
14
III. FINANSINIS TURTAS (15+16)
  0 0
15
1. Po vienerių metų gautinos sumos
     
16
2. Kitas finansinis turtas
     
17
B. TRUMPALAIKIS TURTAS (18+22+25+29)
  120 0
18
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS (19+20+21)
  18 0
19
1. Atsargos
     
20
2. Išankstiniai apmokėjimai
  18  
21
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
     
22
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (23+24)
  0 0
23
1. Pirkėjų įsiskolinimas
     
24
2. Kitos gautinos sumos
     
25
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS (26+27+28)
  0 0
26
1. Trumpalaikės investicijos
     
27
2. Terminuoti indėliai
     
28
3. Kitas trumpalaikis turtas
     
29
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
  102  
30
TURTAS, IŠ VISO (1+17)
  120 0
31
C. NUOSAVAS KAPITALAS (32+...+36)
  -52 0
32
I. KAPITALAS
     
33
II. NELIEČIAMASIS KAPITALAS
     
34
III. PERKAINOJIMO REZERVAS
     
35
IV. KITI REZERVAI
     
36
V. VEIKLOS REZULTATAS (37+38)
  -52 0
37
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
  -52  
38
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas
     
39
D. FINANSAVIMAS (40+41+44+45)
  0 0
40
1. Dotacija
     
41
2. Tiksliniai įnašai (42+43)
  0 0
42
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
     
43
2.2. Kiti tiksliniai įnašai
     
44
3. Nario mokesčiai
     
45
4. Kitas finansavimas
     
46
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (47+50)
  172 0
47
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (48+49)
  0 0
48
1. Finansinės skolos
     
49
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
     
50
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (51+...+56)
  172 0
51
1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
     
52
2. Finansinės skolos
     
53
3. Skolos tiekėjams
     
54
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai
     
55
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
     
56
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
  172  
57
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO (31+39+46)
  120 0

2017-04-04 10:10:30