VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el. p. info@registrucentras.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
2019-04-15 16:00:45
 
Juridinio asmens kodas:    304259117
Pavadinimas:    Šeškinės bendruomenių sąjunga
Finansinės ataskaitos laikotarpis:    nuo  2018-01-01  iki  2018-12-31
Valiuta:    EUR
 
EIL. NR. STRAIPSNIAI PASTABOS NR. ATASKATINIS LAIKOTARPIS PRAĖJĘS ATASKAITINIS LAIKOTARPIS
1
I. PAJAMOS (2+3+6)
  26 388 34 573
2
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
  600 2 240
3
2. Finansavimo pajamos (4+5)
  25 693 32 303
4
2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
  25 605 32 135
5
2.2. Kitos finansavimo pajamos
  88 168
6
3. Kitos pajamos
  95 30
7
II. SĄNAUDOS (8+9+10)
  27 802 34 560
8
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
  22 587 27 937
9
2. Kitos sąnaudos
     
10
3. Veiklos sąnaudos (11+...+20)
  5 215 6 623
11
3.1. Pardavimo
     
12
3.2. Darbuotojų išlaikymo
  3 205 4 198
13
3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)
     
14
3.4. Patalpų išlaikymo
     
15
3.5. Ryšių
  132 105
16
3.6. Transporto išlaikymo
     
17
3.7. Turto vertės sumažėjimo
     
18
3.8. Kitos veiklos
  1 878 2 320
19
3.9. Suteiktos labdaros, paramos
     
20
3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
     
21
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (1-7)
  -1 414 13
22
IV. PELNO MOKESTIS
     
23
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS (21-22)
  -1 414 13

2019-04-15 16:00:45