VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
2017-04-04 10:14:47
 
Juridinio asmens kodas:    304259117
Pavadinimas:    Šeškinės bendruomenių sąjunga
Finansinės ataskaitos laikotarpis:    nuo  2016-05-23  iki  2016-12-31
Valiuta:    EUR
 
EIL. NR. STRAIPSNIAI PASTABOS NR. ATASKATINIS LAIKOTARPIS PRAĖJĘS ATASKAITINIS LAIKOTARPIS
1
I. PAJAMOS (2+3+6)
  0 0
2
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
     
3
2. Finansavimo pajamos (4+5)
  0 0
4
2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
     
5
2.2. Kitos finansavimo pajamos
     
6
3. Kitos pajamos
     
7
II. SĄNAUDOS (8+9+10)
  52 0
8
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
     
9
2. Kitos sąnaudos
  52  
10
3. Veiklos sąnaudos (11+...+20)
  0 0
11
3.1. Pardavimo
     
12
3.2. Darbuotojų išlaikymo
     
13
3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)
     
14
3.4. Patalpų išlaikymo
     
15
3.5. Ryšių
     
16
3.6. Transporto išlaikymo
     
17
3.7. Turto vertės sumažėjimo
     
18
3.8. Kitos veiklos
     
19
3.9. Suteiktos labdaros, paramos
     
20
3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
     
21
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (1-7)
  -52 0
22
IV. PELNO MOKESTIS
     
23
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS (21-22)
  -52 0

2017-04-04 10:14:47