Šeškinės bendruomenės III visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga” Tarybos 2018-03-06 Nr.08 sprendimu, šaukiamas III visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti.

Susirinkimas vyks balandžio 24 d. Šeškinės bendruomenės centre (Šeškinės g. 28), pradžia 18 val. Registracijos pradžia 17 val.

Darbotvarkės projektas:

 1. Svečių sveikinimai, pasisakymai
 2. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai
 3. Kvorumo tikrinimas
 4. Darbotvarkės tvirtinimas
 5. Pirmininko ir Tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas už 2017 m.
 6. Šeškinės gyventojų atliktos apklausos rezultatai ir aptarimas 2018 m.
 7. Revizoriaus ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas už 2017 m.
 8. Finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas už 2017 m.
 9. Kandidatų į Tarybos nario pareigas prisistatymai
 10. Įstatų projekto pristatymas ir tvirtinimas
 11. Tarybos narių rinkimai ir rezultatų paskelbimas
 12. Visuotinio narių susirinkimo uždarymas (kavos pertrauka, užkandžiai, koncertas)

Visuotinio susirinkimo metu bus renkami 4 Tarybos nariai vienerių metų kadencijai. Kiekvienas narys turi teisę kandidatuoti, kandidatai bus keliami visuotinio susirinkimo metu.

Pirmininkas Olegas Beriozovas

Visuotinis narių susirinkimas

Aukščiausias Šeškinės bendruomenių sąjungos valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip prieš tris savaites informuojami visi Nariai jų nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat informacija apie Visuotinį narių susirinkimą tuo pačiu terminu skelbiama ŠBS internetinėje svetainėje. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Narių.

Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, yra šaukiamas pakartotinas Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek pakartotiniame Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo Narių. Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo.

Taryba

Taryba yra kolegialus ŠBS valdymo organas. Tarybą sudaro Pirmininkas, du Pirmininko pavaduotojai ir šeši Tarybos nariai. Pilnai Tarybą sudaro devyni asmenys.

Tarybos narius renka Visuotinis narių susirinkimas slaptu balsavimu vienariems metams. Kadencijų skaičius neribojamas. Tarybos nariai pradeda eiti savo pareigas įstatymo nustatyta tvarka.

Taryba laikoma išrinkta, kai už ją Visuotiniame narių susirinkime slaptu balsavimu prabalsuoja ½ dalyvaujančiųjų Narių balsų.

Tarybos narys negali būti Revizoriumi.

Tarybos narys gali būti pašalintas iš pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo funkcijas ½  Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Narių balsų dauguma.

Tarybos narys turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Tarybos narys pateikia Pirmininkui, kuris šių Įstatų nustatyta tvarka sušaukia neeilinį Visuotinį narių susirinkimą. Visuotinio narių susirinkimo išrenkamas naujas Tarybos narys tik tam laikotarpiui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam Tarybos nariui.

Daugiau informacijos skaitykite asociacijos įstatuose, kuriuos galite rasti: http://seskinesbendruomenes.lt/dokumentai/nariams/

Pagal asociacijos įstatų 21 p. kiekvieno nario pareiga dalyvauti visuotiniame susirinkime. Kiekvienas narys turi būti sumokėjęs metinį nario mokestį iki 2018-04-21. Jeigu mokestis nesumokamas, narys neturi teisės balsuoti visuotinio susirinkimo metu.

Visais klausimais prašoma kreiptis el.p. seskinesbendruomenes@gmail.com arba tel. +37060914472

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *